Regels en voorwaarden m.b.t. het huren van de ruimten in het Wijkcentrum De Spinne.

Algemeen

1. Onze zalen zijn te reserveren op maandag t/m donderdag van 08:00 -24:00 op vrijdag en zaterdag van  8.00-02.00.

2. Indien men buiten deze uren om zalen huurt, zullen de kosten voor vergunning / beveiliging / receptie / barmedewerker doorberekend worden aan de huurder.

3. De bar in het wijkcentrum De Spinne is aanspreekpunt voor de verhuur van zalen in de brede school Goese Polder.

4. Het is verboden te roken in het gehele gebouw. Roken kan buiten bij de ingang bij hiervoor bestemde rode asbak.

5. Het Wijkcentrum  is niet aansprakelijk voor schade aan en/of voor diefstal van eigendommen van bezoekers en huurders van het Wijkcentrum.

6. Huisdieren zijn niet toegestaan in de zalen, m.u.v. hulpdieren.

7. In verband met mogelijke geluidsoverlast moet bij het ten gehore brengen van muziek (mechanisch of live) het geluidsniveau beperkt blijven conform aanwijzingen van beheerder.
Beheerder zal de toegestane niveaus bewaken en indien nodig actie ondernemen. Bij overschrijding van het toegestane niveau kan dit betekenen dat de installatie wordt stilgelegd.

8. Alle door Verhuurder ten behoeve van Huurder en/of het Evenement te maken kosten, voor, onder meer, elektra(aansluitingen), telecommunicatie, brandwacht, schoonmaak, vuilafvoer, beveiliging en EHBO zijn voor rekening van Huurder.

9. BUMA/STEMRA/SENA-rechten.
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder
ten gehore brengen van muziek of vertonen van beeldmateriaal , hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van muziek/beeld op audio/video dragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

10. Het is niet toegestaan om in de zalen voedsel te bereiden.

11. Reserveringen dienen aangevraagd te worden via de mail; wijkcentrumdespinne@incluzio.nl

12. Reserveringen kunnen definitief plaatsvinden indien de huurder de bevestigingsbrief met daarbij horende regels en voorwaarden heeft ondertekend.

13. Optionele reserveringen na aanvraag zijn 2 weken geldig daarna vervalt de reservering.

14. Vaste huurders hebben voorrang op nieuwe huurders.

Zalen

15. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de ruimten.

16. Het is huurders niet toegestaan stoelen en tafels te verplaatsen door het centrum van de ene naar de andere ruimte of zelfstandig te halen uit bergruimtes.

17. Men dient de ruimten na gebruik netjes achter te laten.

18. Bij het niet netjes achterlaten zullen extra schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.

19. U kunt bij reservering aangeven hoe u de ruimte ingericht wilt hebben.

20. Indien een huurder schade veroorzaakt aan de inventaris van het Wijkcentrum, dan wel per ongeluk, dan wel met opzet, dient dit direct gemeld te worden bij de bar. De kosten voor herstel van deze schade wordt verhaald op de desbetreffende huurder.

21. Indien een zaal door een huurder wordt gehuurd, dan is deze zaal exclusief voor de gehuurde periode voor deze huurder bestemd. Andere partijen hebben dan geen recht op welke vorm van activiteiten / of verblijf in de gehuurde ruimte.

22. Verhuurster behoudt het recht om huurder een andere ruimte aan te bieden.

23. Bij uitloop van een activiteit en/of bijeenkomst langer dan een half uur zullen de kosten voor de betreffende ruimte achteraf worden doorberekend.

24. Alle consumpties dienen te worden afgenomen van het wijkcentrum de Spinne.

Foyer.

25. De Foyer is een ontmoetingsruimte, waar tegen vergoeding consumpties kunnen worden gebruikt. Er moet tijdens de activiteit voldoende ruimte zijn voor meerdere groeperingen.

26. De foyer kan alleen besloten verhuurd worden buiten onze openingstijden voor feesten en partijen.

Catering

27. Voor informatie over cateringmogelijkheden neem contact op met De Spinne.
Zelf verzorgen van de catering is niet mogelijk.

28. Binnen het Gehuurde worden uitsluitend dranken geschonken van het door de huisleverancier van Verhuurder gevoerde assortiment.

29. Het is Huurder niet toegestaan om in het Gehuurde consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen dan wel (al dan niet gratis) te verstrekken.

30.  Huurder draagt er zorg voor, dat noch in het Gehuurde noch in de locatie waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, daaronder begrepen het parkeer- en/of buitenterrein, alcoholhoudende dranken aanwezig zijn, behoudens de alcoholhoudende dranken die door of met instemming van Verhuurder worden verkocht en/of verstrekt.

Aansprakelijkheid

32. Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder geleden of te lijden schade ontstaan tijdens, of in verband met, het Evenement en voor schade toegebracht in/aan het Gehuurde en/of de locatie waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, daaronder begrepen het parkeer- en/of buitenterrein, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verhuurder.

33. Verhuurder is niet aansprakelijk voor mogelijke schade van welke aard dan ook die Huurder, of een derde, in verband met het Evenement lijdt, tenzij deze schade een gevolg is van één of meer gebreken aan het Gehuurde die Verhuurder bij aanvang van de Overeenkomst kende of behoorde te kennen.

34. In geval van aansprakelijkheid van Verhuurder is deze te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en is nimmer hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder wordt uitgekeerd aangevuld met het bedrag van het eigen risico. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving.

35. Huurder verbindt zich (een) adequate verzekering(en) af te sluiten die alle onzekere voorvallen dekt die zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst in verband met het Evenement kunnen voordoen rekening houdend met de specifieke risico’s gerelateerd aan het Evenement en waarvan de schade voor rekening en risico van Huurder komt. Huurder verbindt zich de voor deze verzekering te betalen premies tijdig en volledig te voldoen. Huurder verstrekt op eerste verzoek van Verhuurder een kopie van de verzekeringspolis, de bijbehorende polisvoorwaarden en het bewijs van premiebetaling.

36.  Huurder vrijwaart Verhuurder voor mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de Overeenkomst en/of het Evenement.

37.  Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van de bezoekers van het Gehuurde en/of het Evenement en van de bezoekers die zich in verband met het Evenement in of rondom de locatie waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, daaronder begrepen het parkeer- en buitenterrein bevinden en/of hebben bevonden. Onder deze bezoekers zijn onder meer begrepen deelnemers van en bezoekers aan het Evenement, personeel van Huurder en derden die in opdracht van Huurder werkzaamheden verrichten.

Annulering en betaling

38. De huurder kan de overeenkomst bij een reeks reserveringen per mail minimaal een week van tevoren kosteloos annuleren. Daarna zal het totale bedrag aan de huurder gefactureerd worden.

39. Het annuleren van een reservering buiten onze openingstijden kan kosteloos een maand van te voren, u betaald 50 procent van de totaal prijs indien u annuleert binnen 2 weken en u betaald 100 procent indien binnen een week annuleert.

40. De verhuurder heeft de mogelijkheid om na een definitieve bevestiging (akkoord op de
bevestigingsbrief) de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat er een verplichting ontstaat of vergoeding van enige schade:

a. Het niet nakomen door huurder, na ingebrekestelling, van een of meer wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

b. Gegronde verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast en/of wangebruik door de huurder(of gebruikers) van het gehuurde.

41. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur. De facturen worden maandelijks per e-mail verstuurd.

42. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. De actuele prijzen en assortiment kunt u vinden op onze website.